Vraag 35 Wat betekent het dat Christus is 'ontvangen van de Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria'?

Antwoord:

De Zoon van God, die voor eeuwig Zelf God is, a b
heeft de menselijke natuur aangenomen en is echt mens geworden.
Hij is geboren uit de maagd Maria c
door de werking van de Heilige Geest. d
Hierdoor is Hij een echte afstammeling van David e
en is Hij in alles hetzelfde geworden als de mensen, f
maar zonder zonde. g

Bewijsteksten

a

Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. 1 Johannes 5:20

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1:1

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Johannes 17:3

Ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Romeinen 1:3

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Kolossenzen 1:15

b

Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! Romeinen 9:5

c

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Galaten 4:4

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Lukas 1:31

En zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Lukas 1:42-43

d

Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Mattheüs 1:20

En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Lukas 1:35

e

Ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Romeinen 1:3

De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten. Psalmen 132:11

Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 2 Samuël 7:12

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Lukas 1:32

Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten. Handelingen 2:30

f

Maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Filippenzen 2:7

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen. Hebreeën 2:14

Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Hebreeën 2:17

g

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hebreeën 4:15

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren