Vraag 45 Wat hebben wij aan de opstanding van Christus?

Antwoord:

  1. Door Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen. Daardoor kunnen wij delen in Zijn gerechtigheid, die Hij met Zijn dood verdiend heeft. a
  2. Door zijn opstandingskracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. b
  3. De opstanding van Christus is voor ons een bewijs dat wij ook eens zullen opstaan. c

Bewijsteksten

a

Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Romeinen 4:25

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1:3

Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. 1 Korinthe 15:16

b

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Romeinen 6:4

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Kolossenzen 3:1

Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kolossenzen 3:3

Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Efeze 2:5-6

c

Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 1 Korinthe 15:20-21

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren