Vraag 44 Waarom staat er: 'neergedaald tot in de hel?'

Antwoord:

Christus heeft heel zijn leven en vooral aan het kruis
onuitsprekelijke benauwdheid, moeiten,
verschrikking en helse kwelling doorgemaakt. a
Daardoor ben ik in mijn grootste aanvechting ervan verzekerd
dat mijn Heere Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. b

Bewijsteksten

a

Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. Psalmen 18:5-6

Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. Psalmen 116:3

Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. Mattheüs 26:38

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Mattheüs 27:46

In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Hebreeën 5:7

b

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jesaja 53:5

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hel)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren