Vraag 46 Wat wordt bedoeld met 'opgevaren tot in de hemel'?

Antwoord:

Christus is voor de ogen van zijn discipelen
van de aarde naar de hemel opgenomen. a
Daar is Hij voor ons welzijn, b
totdat Hij terugkomt om alle mensen te oordelen. c

Bewijsteksten

a

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Handelingen 1:9

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God. Markus 16:19

En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. Lukas 24:51

b

Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Hebreeën 9:24

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4:14

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Romeinen 8:34

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Kolossenzen 3:1

c

Die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Handelingen 1:11

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Mattheüs 24:30

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren