Vraag 52 Welke troost haal je uit de wederkomst van Christus, dat Hij komt om de levenden en doden te oordelen?

Antwoord:

Te midden van al het leed en vervolging
verwacht ik met een omhoog gericht hoofd,
dezelfde Christus als Rechter uit de hemel.
Vanwege mij heeft Hij Zichzelf voor God laten veroordelen
en heeft Hij de vloek weggenomen, die op mij lag. a
Hij zal al Zijn en mijn vijanden in de hel werpen, b
maar mij en alle uitverkoren mensen zal Hij tot Zich nemen in de hemel. c

Bewijsteksten

a

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Filippenzen 3:20

Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Lukas 21:28

En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8:23

Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Titus 2:13

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 1 Thessalonicenzen 4:16

b

Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Mattheüs 25:41

Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. 2 Thessalonicenzen 1:6

c

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Mattheüs 25:34

En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht. 2 Thessalonicenzen 1:7

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren