Vraag 51 Wat hebben wij eraan dat ons Hoofd Christus verheerlijkt is?

Antwoord:

Door de Heilige Geest geeft Hij hemelse gaven aan ons,
de leden van Zijn lichaam. a
Ook beschermt en bewaart Hij ons
met Zijn macht tegen alle vijanden. b

Bewijsteksten

a

Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Handelingen 2:33

Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Efeze 4:8

b

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Psalmen 2:9

Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. Psalmen 110:1-2

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28

Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Efeze 4:8

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren