Vraag 69 Hoe onderwijst en verzekert de doop dat het offer van Christus voor jou is?

Antwoord:

Christus heeft de uitwendige onderdompeling ingesteld a
en Hij heeft daarbij beloofd b
dat ik innerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid van mijn ziel (dat zijn mijn zonden) gewassen ben. c
Dat is even zeker zoals water de vuilheid van mijn lichaam wegwast.

Bewijsteksten

a

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Mattheüs 28:19

b

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:38

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. Johannes 1:33

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Mattheüs 3:11

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Romeinen 6:3-4

c

Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 3:21

Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Markus 1:4

En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Lukas 3:3

Trefwoorden

doop, belofte, teken, water

Bijpassende psalmen

Psalm 51

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Doop)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Doop)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren