69

Hoe onderwijst en verzekert de doop dat het offer van Christus voor jou is?

Christus heeft de uitwendige onderdompeling ingesteld a
en Hij heeft daarbij beloofd
b
dat ik innerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid van mijn ziel (dat zijn mijn zonden) gewassen ben.
c
Dat is even zeker zoals water de vuilheid van mijn lichaam wegwast.

70

Wat betekent het om gewassen te zijn met het bloed en de Geest van Christus?

Het betekent dat je zonden uit genade vergeven zijn door God,
op grond van het bloed van Christus.
Zijn bloed heeft Hij door Zijn offer aan het kruis voor ons uitgestort.
a
Het betekent ook door de Heilige Geest vernieuwd te worden
en apart gezet te worden als ledematen van het lichaam van Christus.
Zodat wij hoe langer hoe meer afsterven aan de zonden
en een vernieuwd, aan God toegewijd leven leiden.
b

71

Waar in de Bijbel heeft Christus beloofd dat Hij ons met Zijn bloed en Geest wil wassen, net zo zeker als wij met het doopwater gewassen worden?

Uit Mattheüs 28:19 blijkt dat Christus Zelf de doop heeft ingesteld:
Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest
.
In Markus 16:16 staat: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn,
zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Deze belofte wordt herhaald in Titus 3:5
waar de doop 'het bad van de wedergeboorte' wordt genoemd:
maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid
die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid,
door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Tenslotte wordt in Handelingen 22:16 de doop
de 'afwassing van de zonden' genoemd:
Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen
onder aanroeping van de Naam van de Heere.

hedendaags
HSV
17
leermodusleren