Vraag 74 Moeten ook de jonge kinderen gedoopt worden?

Antwoord:

Ja, want zij maken net als de volwassenen
deel uit van Gods verbond en Zijn gemeente. a
God belooft aan hen verlossing van de zonden b
door het bloed van Christus
en de Heilige Geest die het geloof werkt.
Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen. c
Daarom moeten ook de kinderen door de doop,
dat is het teken van het verbond, in de kerk opgenomen
en van kinderen van ongelovigen onderscheiden worden. d
Dit gebeurde onder het oude verbond door de besnijdenis. e
Onder het nieuwe verbond is de doop het teken geworden. f

Bewijsteksten

a

Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Genesis 17:7

b

Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. MattheĆ¼s 19:14

c

Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. Lukas 1:15

Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God. Psalmen 22:11

Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja 44:1-3

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Handelingen 2:39

d

Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Handelingen 10:47

Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. 1 Korinthe 7:14

e

Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond verbroken. Genesis 17:14

f

In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. Kolossenzen 2:11-13

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren