Vraag 12 Volgens het rechtvaardige oordeel van God hebben wij de straf verdiend. Is er een manier om aan die straf te ontkomen en dat het weer goed is tussen God en ons?

Antwoord:

God is echt rechtvaardig. a
Daarom wil Hij dat onze schuld volledig wordt betaald,
door onszelf óf door iemand anders. b

Bewijsteksten

a

Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Genesis 2:17

Houd u ver van bedrieglijke zaken. Een onschuldige en een rechtvaardige mag u niet doden, want Ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren. Exodus 23:7

Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven. Ezechiël 18:4

Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Mattheüs 5:26

Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. 2 Thessalonicenzen 1:6

En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. Lukas 16:2

b

Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Romeinen 8:4

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren