Vraag 13Kunnen wij onze schuld zelf betalen?

Antwoord:

Nee, op geen enkele manier.
Wij maken zelfs onze schuld elke dag groter. a

Bewijsteksten

a

Het is waar, ik weet dat het zo is; want hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? Job 9:2

Zie, zelfs op Zijn heiligen vertrouwt Hij niet, en zelfs de hemel is niet zuiver in Zijn ogen. Hoeveel te meer is dan een man afschuwelijk en verdorven die het onrecht indrinkt als water! Job 15:15-16

Zie, zelfs Zijn dienaren vertrouwt Hij niet, en Zijn engelen legt Hij dwaling ten laste. Hoeveel te meer dan mensen, die in lemen huizen wonen, waarvan het fundament in het stof is? Zij worden nog eerder verbrijzeld dan een mot. Job 4:18-19

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Psalmen 130:3

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Mattheüs 6:12

En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. Mattheüs 18:25

Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Mattheüs 16:26

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren