Vraag 17 Waarom moet de Middelaar tegelijk ook God zijn?

Antwoord:

Alleen als Hij echt God is, a
kan Hij de last van de toorn van God b tegen de zonde dragen, c
de gerechtigheid en het leven voor ons verdienen en aan ons teruggeven. d

Bewijsteksten

a

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. Jesaja 63:3

b

Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God. Deuteronomium 4:24

Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen worden door Hem stukgebroken. Nahum 1:6

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Psalmen 130:3

c

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Jesaja 53:4

Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Jesaja 53:11

d

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jesaja 53:5

Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Jesaja 53:11

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren