Vraag 16 Waarom moet de Middelaar een echt mens zijn, zonder zonden?

Antwoord:

De mens heeft gezondigd,
daarom eist God dat een mens voor deze schuld betaalt. a
Hij moet zonder zonden zijn,
want een mens die zelf zonden doet,
kan niet voor anderen betalen. b

Bewijsteksten

a

Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven. Ezechiël 18:4

De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Ezechiël 18:20

Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Romeinen 5:18

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 1 Korinthe 15:21

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Hebreeën 2:14-16

b

Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Hebreeën 7:26-27

Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. Psalmen 49:8

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. 1 Petrus 3:18

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren