16

Waarom moet de Middelaar een echt mens zijn, zonder zonden?

De mens heeft gezondigd,
daarom eist God dat een mens voor deze schuld betaalt.
a
Hij moet zonder zonden zijn,
want een mens die zelf zonden doet,
kan niet voor anderen betalen.
b

17

Waarom moet de Middelaar tegelijk ook God zijn?

Alleen als Hij echt God is, a
kan Hij de last van de toorn van God
b tegen de zonde dragen, c
de gerechtigheid en het leven voor ons verdienen en aan ons teruggeven.
d

18

Wie is deze Middelaar, die tegelijk echt God a en een echt b zondeloos mens is? c

Onze Heere Jezus Christus. d
God heeft Hem aan ons gegeven tot wijsheid,
rechtvaardigheid, heiligmaking en een volmaakte verlossing.

19

Waaruit weet jij dat?

Uit het evangelie in de Bijbel.
God heeft het evangelie voor het eerst in het paradijs bekend gemaakt.
a
Daarna heeft Hij het evangelie
door de aartsvaders
b en profeten c laten verkondigen.
Het evangelie is uitgebeeld door de offers
en andere gebruiken die God in de wet van Mozes voorschreef.
d
Tenslotte is het evangelie door Gods Zoon vervuld.
e

hedendaags
HSV
16
leermodusleren