Vraag 45 Wat nut ons de opstanding van Christus?

Antwoord:

Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen,
opdat Hij ons de gerechtigheid,
die Hij door Zijn dood ons verworven had,
kon deelachtig maken. a
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht
opgewekt tot een nieuw leven. b
Ten derde is ons de opstanding van Christus
een zeker pand onzer zalige opstanding. c

Bewijsteksten

a

Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4:25

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1:3

Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 1 Korinthe 15:16

b

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Romeinen 6:4

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Kolossenzen 3:1

Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Kolossenzen 3:3

Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Efeze 2:5-6

c

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 1 Korinthe 15:20-21

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren