Vraag 46 Wat verstaat gij daarmede: 'Opgevaren ten hemel'?

Antwoord:

Dat Christus
voor de ogen Zijner jongeren
van de aarde ten hemel is opgeheven, a
en dat Hij ons ten goede daar is, b
totdat Hij wederkomt,
om te oordelen de levenden en de doden. c

Bewijsteksten

a

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. Handelingen 1:9

De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. Markus 16:19

En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. Lukas 24:51

b

Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Hebreeën 9:24

Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hebreeën 4:14

Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. Romeinen 8:34

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Kolossenzen 3:1

c

Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Handelingen 1:11

En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Mattheüs 24:30

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren