Vraag 50 Waarom wordt daarbij gezet: 'Zittende ter rechterhand Gods'?

Antwoord:

Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij Zichzelven daar bewijze
als het Hoofd Zijner Christelijk Kerk, a
door Wien de Vader alle dingen regeert. b

Bewijsteksten

a

Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. Efeze 1:20-23

En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Kolossenzen 1:18

b

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. MattheĆ¼s 28:18

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven. Johannes 5:22

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren