50

Waarom wordt daarbij gezet: 'Zittende ter rechterhand Gods'?

Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is,
opdat Hij Zichzelven daar bewijze
als het Hoofd Zijner Christelijk Kerk,
a
door Wien de Vader alle dingen regeert.
b

51

Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?

Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heilige Geest
in ons, Zijn lidmaten,
de hemelse gaven uitgiet.
a
Daarna, dat Hij ons met Zijn macht
tegen alle vijanden beschut en bewaart.
b

52

Wat troost u de 'wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden'?

Dat ik in alle droefenis en vervolging
met opgerichten hoofde
even Denzelfde,
Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld
en al den vloek van mij weggenomen heeft,
tot een Rechter uit den hemel verwachte,
a
Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen,
b
maar mij met alle uitverkorenen
tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.
c

origineel
SV
17
leermodusleren