Vraag 49 Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Antwoord:

Ten eerste dat Hij in den hemel
voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. a
Ten andere dat wij ons vlees in den hemel
tot een zeker pand hebben,
dat Hij, als het Hoofd,
ons, Zijn lidmaten,
ook tot Zich zal nemen. b
Ten derde dat Hij ons Zijn Geest
tot een tegenpand zendt, c
door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is,
waar Christus is,
zittende ter rechterhand Gods,
en niet wat op de aarde is. d

Bewijsteksten

a

Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige. 1 Johannes 2:1

Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. Romeinen 8:34

b

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. Johannes 14:2

Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. Johannes 17:24

Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God. Johannes 20:17

En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Efeze 2:6

c

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid. Johannes 14:16

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. Johannes 16:7

Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Handelingen 2:33

Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. 2 Korinthe 1:22

Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. 2 Korinthe 5:5

d

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:1-2

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren