Vraag 56 Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?

Antwoord:

Dat God, om des genoegdoens van Christus' wil
al mijn zonden,
ook mijn zondigen aard,
waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, a
nimmermeer wil gedenken,
maar mij uit genade
de gerechtigheid van Christus schenkt, b
opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome. c

Bewijsteksten

a

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. 1 Johannes 2:2

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 2 Korinthe 5:19

b

Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Romeinen 7:23-25

En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. Jeremia 31:34

Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Micha 7:19

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Psalmen 103:3

Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Psalmen 103:10

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Psalmen 103:12

c

Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. Johannes 3:18

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. Johannes 5:24

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Vergeving)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Vergeving)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren