54

Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk?

Dat de Zone Gods a uit het ganse menselijk geslacht b
Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren,
c
door Zijn Geest en Woord,
d
in enigheid des waren geloofs,
e
van den beginne der wereld tot aan het einde
f
vergadert, beschermt en onderhoudt;
g
en dat ik daarvan een levend lidmaat ben
h en eeuwig zal blijven. i

55

Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?

Eerstelijk dat de gelovigen,
allen en een iegelijk,
als lidmaten aan den Heere Christus
en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben.
a
Ten andere dat elk zich moet schuldig weten
zijn gaven ten nutte en ter zaligheid
der andere lidmaten
gewilliglijk en met vreugde
aan te wenden.
b

56

Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?

Dat God, om des genoegdoens van Christus' wil
al mijn zonden,
ook mijn zondigen aard,
waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb,
a
nimmermeer wil gedenken,
maar mij uit genade
de gerechtigheid van Christus schenkt,
b
opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome.
c

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
17
leermodusleren