Vraag 57 Wat troost geeft u de opstanding des vleses?

Antwoord:

Dat niet alleen mijn ziel
na dit leven van stonden aan
tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden, a
maar dat ook dit mijn vlees,
door de kracht van Christus opgewekt zijnde,
wederom met mijn ziel verenigd
en aan het heerlijk lichaam van Christus
gelijkvormig zal worden. b

Bewijsteksten

a

En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. Lukas 16:22

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Lukas 23:43

Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Filippenzen 1:21

Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. Filippenzen 1:23

b

Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Job 19:25-26

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1 Johannes 3:2

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. Filippenzen 3:21

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hoop)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren