Vraag 57 Wat troost geeft u de opstanding des vleses?

Antwoord:

Dat niet alleen mijn ziel
na dit leven van stonden aan
tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden, a
maar dat ook dit mijn vlees,
door de kracht van Christus opgewekt zijnde,
wederom met mijn ziel verenigd
en aan het heerlijk lichaam van Christus
gelijkvormig zal worden. b

Bewijsteksten

a

En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. Lukas 16:22

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Lukas 23:43

Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Filippenzen 1:21

Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. Filippenzen 1:23

b

Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Job 19:25-26

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1 Johannes 3:2

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. Filippenzen 3:21

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hoop)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren