Vraag 59 Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?

Antwoord:

Dat ik in Christus
voor God rechtvaardig ben,
en een erfgenaam des eeuwigen levens. a

Bewijsteksten

a

Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakuk 2:4

Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1:17

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Johannes 3:36

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Verzoening)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren