Vraag 58 Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?

Antwoord:

Dat, nademaal ik nu
het beginsel der eeuwige vreugde
in mijn hart gevoel, a
ik na dit leven
volkomen zaligheid bezitten zal,
die geen oog gezien,
geen oor gehoord heeft,
en in geens mensen hart opgeklommen is,
en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen. b

Bewijsteksten

a

Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 2 Korinthe 5:2-3

b

Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hoop)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren