59

Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?

Dat ik in Christus
voor God rechtvaardig ben,
en een erfgenaam des eeuwigen levens.
a

60

Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

Alleen door een waar geloof in Jezus Christus; a
alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt
dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd
en geen daarvan gehouden heb,
b
en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben,
c
nochtans God,
zonder enige verdienste mijnerzijds,
d
uit louter genade
e
mij de volkomen genoegdoening,
f
gerechtigheid en heiligheid van Christus
g schenkt en toerekent, h
evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan,
ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht,
die Christus voor mij volbracht heeft,
i
in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem.
j

61

Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?

Niet, dat ik vanwege de waardigheid
mijns geloofs Gode aangenaam ben;
maar daarom,
dat alleen de genoegdoening,
gerechtigheid en heiligheid van Christus
mijn gerechtigheid voor God is,
a
en dat ik die niet anders
dan alleen door het geloof
aannemen en mij toe-eigenen kan.
b

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

origineel
SV
16
leermodusleren