Vraag 61 Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?

Antwoord:

Niet, dat ik vanwege de waardigheid
mijns geloofs Gode aangenaam ben;
maar daarom,
dat alleen de genoegdoening,
gerechtigheid en heiligheid van Christus
mijn gerechtigheid voor God is, a
en dat ik die niet anders
dan alleen door het geloof
aannemen en mij toe-eigenen kan. b

Bewijsteksten

a

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. 1 Korinthe 1:30

Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 1 Korinthe 2:2

b

Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. 1 Johannes 5:10

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Verzoening)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren