Vraag 62 Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Antwoord:

Daarom, dat de gerechtigheid,
die voor Gods gericht bestaan kan,
gans volkomen
en der wet Gods
in alle stukken gelijkvormig zijn moet, a
en dat ook onze beste werken
in dit leven alle onvolkomen
en met zonden bevlekt zijn. b

Bewijsteksten

a

Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Galaten 3:10

Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen. Deuteronomium 27:26

b

Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind. Jesaja 64:6

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren