Vraag 84 Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten?

Antwoord:

Alzo, als, volgens het bevel van Christus,
aan de gelovigen, allen en een iegelijk,
verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun,
zo dikwijls als zij de beloftenis des Evangelies
met een waar geloof aannemen,
waarachtelijk al hun zonden van God,
om der verdiensten van Christus' wil,
vergeven zijn;
daarentegen allen ongelovigen,
en die zich niet van harte bekeren,
verkondigd en betuigd wordt,
dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt,
zolang als zij zich niet bekeren; a
naar welk getuigenis des Evangelies
God zal oordelen,
beide in dit en in het toekomende leven.

Bewijsteksten

a

Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden. Johannes 20:21-23

En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. MattheĆ¼s 16:19

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Roeping)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren