Vraag 106 Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?

Antwoord:

God, verbiedende den doodslag,
leert ons, dat Hij den wortel des doodslags
als nijd, a haat, b toorn c en wraakgierigheid,
haat en zulks alles voor een doodslag houdt. d

Bewijsteksten

a

Een gezond hart is het leven des vleses; maar nijd is verrotting der beenderen. Spreuken 14:30

Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Romeinen 1:29

b

Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 1 Johannes 2:11

c

Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Jakobus 1:20

De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Galaten 5:19-21

d

Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. 1 Johannes 3:15

Trefwoorden

doodslag, wortel, nijd, haat, wraak, wet

Bijpassende psalmen

Psalm 5

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet doodslaan)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Niet doodslaan)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren