Vraag 106 Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?

Antwoord:

God, verbiedende den doodslag,
leert ons, dat Hij den wortel des doodslags
als nijd, a haat, b toorn c en wraakgierigheid,
haat en zulks alles voor een doodslag houdt. d

Bewijsteksten

a

Een gezond hart is het leven des vleses; maar nijd is verrotting der beenderen. Spreuken 14:30

Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Romeinen 1:29

b

Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 1 Johannes 2:11

c

Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Jakobus 1:20

De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Galaten 5:19-21

d

Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. 1 Johannes 3:15

Trefwoorden

doodslag, wortel, nijd, haat, wraak, wet

Bijpassende psalmen

Psalm 5

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Niet doodslaan)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Niet doodslaan)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren