Vraag 112 Wat wil het negende gebod?

Antwoord:

Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, a
niemand zijn woorden verdraaie, b
geen achterklapper of lasteraar zij, c
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen; d
maar allerlei liegen en bedriegen,
als eigen werken des duivels, e vermijde,
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil; f
insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen
de waarheid liefhebbe,
oprechtelijk spreke en belijde; g
ook mijns naasten eer en goed gerucht
naar mijn vermogen voorsta en bevordere. h

Bewijsteksten

a

Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugen blaast, zal niet ontkomen. Spreuken 19:5

Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugen blaast, zal vergaan. Spreuken 19:9

Een leugenachtig getuige zal vergaan; en een man, die hoort, zal spreken tot overwinning. Spreuken 21:28

b

Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste. Psalmen 15:3

Uw mond slaat gij in het kwade, en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder; tegen den zoon uwer moeder geeft gij lastering uit. Psalmen 50:19-20

c

Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam. Romeinen 1:30

d

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. MattheĆ¼s 7:1

En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. Lukas 6:37

e

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. Johannes 8:44

f

Valse lippen zijn den HEERE een gruwel; maar die trouwelijk handelen, zijn Zijn welgevallen. Spreuken 12:22

De rechtvaardige haat leugentaal; maar de goddeloze maakt zich stinkende, en doet zich schaamte aan. Spreuken 13:5

g

Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. 1 Korinthe 13:6

Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden. Efeze 4:25

h

Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken. 1 Petrus 4:8

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Lieg niet)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Lieg niet)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren