Vraag 117 Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?

Antwoord:

Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God,
Die Zich in Zijn Woord ons geopenbaard heeft, a
om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden, b
van harte aanroepen. c
Ten andere, dat wij onzen nood en ellendigheid
recht en grondig kennen, d
opdat wij ons voor het aangezicht Zijner majesteit verootmoedigen. e
Ten derde, dat wij dezen vasten grond hebben, f
dat Hij ons gebed,
niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn,
om des Heeren Christus' wil
zekerlijk wil verhoren, g
gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft. h

Bewijsteksten

a

En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Openbaring 19:10

Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Johannes 4:22-24

b

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Romeinen 8:26

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 1 Johannes 5:14

En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Jakobus 1:5

c

God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Johannes 4:24

De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid. Psalmen 145:18

d

O, onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U. 2 Kronieken 20:12

e

Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. Psalmen 2:11

De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest. Psalmen 34:19

Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft. Jesaja 66:2

f

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? Romeinen 10:14

Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en nedergeworpen wordt. Jakobus 1:6

g

En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Johannes 14:13

En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Johannes 16:23

Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn. Daniël 9:18

h

Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Mattheüs 7:8

Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE! Psalmen 27:8

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren