Vraag 85 Hoe wordt het koninkrijk van God gesloten en geopend door de ban?

Antwoord:

Volgens de opdracht van Christus moeten christenen
die een onchristelijke leer of dwaling uitdragen,
onchristelijk leven of schande veroorzaken,
verschillende keren liefdevol gewaarschuwd worden.
Als zij niet willen luisteren, dan moet dit verteld worden tegen de gemeente,
of tegen de mensen die hiervoor zijn aangesteld binnen de gemeente.
Als die mensen nog steeds niet willen luisteren naar de waarschuwingen,
dan moet hen de toegang tot de sacramenten ontzegd worden.
Op deze wijze worden zij buiten de gemeente
en door God Zelf buiten het koninkrijk geplaatst.
Wanneer zij tot inkeer komen,
worden ze weer opnieuw aangenomen
tot leden van Christus en Zijn gemeente. a

Bewijsteksten

a

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. MattheĆ¼s 18:15-17

In de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus. 1 Korinthe 5:4-5

Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. 1 Korinthe 5:11

Voor zo iemand is die straf, die door velen is opgelegd, genoeg geweest. Zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. 2 Korinthe 2:6-8

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren