Vraag 119 Wat is de inhoud van dat gebed?

Antwoord:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

  1. Uw Naam worde geheiligd.
  2. Uw Koninkrijk kome.
  3. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
  4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
  5. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
  6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Math. 6:9-13).

Bewijsteksten

a

Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Lukas 11:2-4

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren