116

Waarom is het voor christenen nodig om te bidden?

Omdat het gebed het belangrijkste onderdeel is
van de dankbaarheid, die God van ons eist.
a
Bovendien wil God Zijn genade en de Heilige Geest
alleen geven aan mensen die Hem voortdurend
en met een intens verlangen daarom bidden en danken.
b

117

Hoe wil God dat wij bidden?

Ten eerste mogen wij alleen tot de enige echte God bidden,
die Zichzelf in de Bijbel heeft bekend gemaakt.
a
Wij mogen Hem van harte aanroepen
c
om alles waarvan Hij gezegd heeft dat we Hem erom moeten bidden.
b
Daarnaast dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen,
d
opdat wij onszelf voor Gods aangezicht verootmoedigen.
e
Ook hebben wij een sterk fundament onder ons gebed.
f
Hoewel wij dat niet waard zijn,
wil God ons gebed verhoren om Jezus' wil.
g
Dat heeft Hij ons in de Bijbel beloofd.
h

118

Waar mogen we God om bidden?

Om alles wat wij voor onze ziel en ons lichaam nodig hebben. a
De Heere Jezus heeft dit samengevat
in het gebed dat Hij aan ons heeft geleerd.

119

Wat is de inhoud van dat gebed?

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

  1. Uw Naam worde geheiligd.
  2. Uw Koninkrijk kome.
  3. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
  4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
  5. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
  6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Math. 6:9-13).

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
16
leermodusleren