122

Wat is het eerste wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw Naam worde geheiligd'.
Dat betekent: geef dat wij U echt mogen kennen
a en U heiligen, roemen en prijzen om alles wat U doet. Want daarin wordt Uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid duidelijk zichtbaar. b Geef ook dat wij heel ons leven erop inrichten dat Uw Naam door onze gedachten, woorden en daden niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. c

hedendaags
HSV
16
leermodusleren