122

Wat is het eerste wat de Heere Jezus ons leert bidden?

'Uw Naam worde geheiligd'.
Dat betekent: geef dat wij U echt mogen kennen
a
en U heiligen, roemen en prijzen om alles wat U doet.
Want daarin wordt Uw almacht, wijsheid, goedheid,
gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid duidelijk zichtbaar.
b
Geef ook dat wij heel ons leven daarop richten
dat Uw Naam door onze gedachten, woorden en daden
niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt.
c

hedendaags
HSV
17
leermodusleren