Vraag 122 Wat is het eerste wat de Heere Jezus ons leert bidden?

Antwoord:

'Uw Naam worde geheiligd'.
Dat betekent: geef dat wij U echt mogen kennen a
en U heiligen, roemen en prijzen om alles wat U doet.
Want daarin wordt Uw almacht, wijsheid, goedheid,
gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid duidelijk zichtbaar. b
Geef ook dat wij heel ons leven daarop richten
dat Uw Naam door onze gedachten, woorden en daden
niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. c

Bewijsteksten

a

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Johannes 17:3

Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE. Jeremia 9:24

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Jeremia 31:33-34

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. Mattheüs 16:17

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Jakobus 1:5

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalmen 119:105

b

U bent rechtvaardig, HEERE, en al Uw oordelen zijn juist. Psalmen 119:137

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. Lukas 1:46-47

Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht. Lukas 1:68-69

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Romeinen 11:33

c

Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag. Psalmen 71:8

Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw. Psalmen 115:1

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren