Vraag 123 Wat is het tweede wat de Heere Jezus ons leert bidden?

Antwoord:

'Uw Koninkrijk kome'.
Dat betekent: Regeer ons zó door Uw Woord en Geest,
dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen. a
Zorg voor Uw kerk en breidt haar uit. b
Belemmer het werk van de duivel
en elke macht die tegen U in opstand komt.
Verhinder ook alle slechte plannen of dwaalleer
die tegen uw Woord ingaan. c
Totdat de tijd komt waarin Uw koninkrijk volmaakt is d
en Uw gezag over alles en iedereen zal zijn. e

Bewijsteksten

a

Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land. Psalmen 143:10

Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen! Psalmen 119:5

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. MattheĆ¼s 6:33

b

Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. Psalmen 51:20

Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Psalmen 122:6

c

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 1 Johannes 3:8

En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. Romeinen 16:20

d

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! Openbaring 22:20

Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8:22-23

e

En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. 1 Korinthe 15:28

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren