Vraag 124 Wat is het derde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

Antwoord:

'Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde'.

Dat betekent: geef dat wij allemaal onze eigen wil loslaten a
en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan Uw wil.
Want alleen wat U wilt, is goed. b
Zodat iedereen zijn taak net zo graag en trouw mag uitvoeren, c
als de engelen in de hemel dat doen. d

Bewijsteksten

a

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. MattheĆ¼s 16:24

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Titus 2:11-12

b

Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. Lukas 22:42

En beproef wat de Heere welbehaaglijk is. Efeze 5:10

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12:2

c

Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is. 1 Korinthe 7:24

d

Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. Psalmen 103:20-21

Trefwoorden

gebed, de wil van God, trouw

Bijpassende psalmen

Psalm 119

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren