Vraag 125Wat is het vierde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

Antwoord:

'Geef ons heden ons dagelijks brood'.

Dat betekent: wilt U iedere dag geven
wat wij nodig hebben om te leven. a
Opdat wij hierdoor erkennen
dat U alleen de Bron van al het goede bent. b
Want onze inspanningen, ons werk en zelfs Uw gaven
maken ons niet echt gelukkig zonder Uw zegen. c
Geef dat wij daarom niet op mensen vertrouwen,
maar alleen op U. d

Bewijsteksten

a

De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. Psalmen 145:15

Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. Psalmen 104:27

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? MattheĆ¼s 6:26

b

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Jakobus 1:17

Hoewel Hij Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. Handelingen 14:17

Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Handelingen 17:27

c

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 1 Korinthe 15:58

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. Deuteronomium 8:3

Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Psalmen 37:16

Een pelgrimslied, van Salomo. Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap. Psalmen 127:1-2

d

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Psalmen 55:23

Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. Psalmen 62:11

Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. Psalmen 146:3

Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. Jeremia 17:5

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Jeremia 17:7

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren