Vraag 127 Wat is het zesde wat de Heere Jezus ons leert bidden?

Antwoord:

'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.

Dat betekent: wij zijn zo zwak,
dat we vanuit onszelf het nooit volhouden. a
Bovendien houden onze grootste vijanden,
de duivel, b de wereld c en onze zondige aard, d
niet op om ons aan te vechten.
Wilt U ons staande houden
en versterken door de kracht van Uw Heilige Geest.
Zodat we deze geestelijke strijd niet verliezen, e
maar altijd krachtig verzet bieden,
totdat wij uiteindelijk de volledige overwinning behalen. f

Bewijsteksten

a

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5

Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. Psalmen 103:14

b

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5:8

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6:12

c

Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Johannes 15:19

d

Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Romeinen 7:23

Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Galaten 5:17

e

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. MattheĆ¼s 26:41

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Markus 13:33

f

Opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. 1 Thessalonicenzen 3:13

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. 1 Thessalonicenzen 5:23

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Heilige Geest)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren