Vraag 128 Hoe besluit je jouw gebed?

Antwoord:

'Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid'.

Dat betekent: wij vragen al deze dingen aan U,
omdat U onze almachtige Koning bent
en ons alle goede dingen wilt en kunt geven. a
Geef ook dat Uw heilige Naam,
en niet de onze, voor altijd wordt geprezen. b

Bewijsteksten

a

Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Romeinen 10:12

Dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. 2 Petrus 2:9

b

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Johannes 14:13

Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen. Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst zijn en sidderen vanwege al het goede en vanwege al de vrede die Ik het verschaf. Jeremia 33:8-9

Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw. Psalmen 115:1

Trefwoorden

gebed

Bijpassende psalmen

Psalm 5:1-5, Psalm 141:1-5

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Gebed)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren