Vraag 1 Wat is jouw enige houvast, voor altijd?

Antwoord:

Dat ik voor altijd a en helemaal met lichaam en ziel
het eigendom van de Heere Jezus ben c
en niet meer voor mijzelf leef. b
Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn kostbaar bloed
voor al mijn zonden volledig betaald. d
En Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. e
Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, f
dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil. g
Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid. h
Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij dat ik eeuwig bij Hem mag leven i
en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil leven. j

Bewijsteksten

a

Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Romeinen 14:8

b

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 1 Korinthe 6:19

c

U echter bent van Christus en Christus is van God. 1 Korinthe 3:23

Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2:14

d

In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 1 Petrus 1:18-19

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 1 Johannes 2:12

e

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen. Hebreeën 2:14

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 1 Johannes 3:8

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:34-36

f

En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Johannes 6:39

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. 2 Thessalonicenzen 3:3

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 1 Petrus 1:5

g

En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Mattheüs 10:30

Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Lukas 21:18

h

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8:28

i

Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. 2 Korinthe 1:22

Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. 2 Korinthe 5:5

Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Efeze 1:14

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8:16

j

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Romeinen 8:14

En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. 1 Johannes 3:3

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren