Vraag 56 Wat geloof je over de vergeving van de zonden?

Antwoord:

Vanwege de betaling van Christus
komt God nooit meer terug op mijn zonden.
Dit geldt ook voor mijn zondige aard,
waartegen ik heel mijn leven lang moet strijden. a
Hij schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus, b
zodat God mij nooit meer zal veroordelen. c

Bewijsteksten

a

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 2 Korinthe 5:19

b

Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Romeinen 7:23-25

Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Jeremia 31:34

Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Micha 7:19

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. Psalmen 103:3

Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Psalmen 103:10

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Psalmen 103:12

c

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Johannes 3:18

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Johannes 5:24

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Vergeving)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Vergeving)
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren