Vraag 47 Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft? a

Antwoord:

Christus is waarachtig mens en waarachtig God.
Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde; b
maar naar Zijn Godheid,
majesteit, genade en Geest
wijkt Hij nimmermeer van ons. c

Bewijsteksten

a

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Mattheüs 28:20

b

Want indien Hij op aarde ware, zo zou Hij zelfs geen Priester zijn, dewijl er priesters zijn, die naar de wet gaven offeren. Hebreeën 8:4

Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. Mattheüs 26:11

Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader. Johannes 16:28

En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. Johannes 17:11

Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. Handelingen 3:21

c

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Johannes 14:18

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Mattheüs 28:20

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren