Vraag 48 Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden?

Antwoord:

Ganselijk niet;
want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden
en overal tegenwoordig is, a
zo moet volgen,
dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, b
en nochtans niettemin ook
in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft.

Bewijsteksten

a

Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de HEERE. Jeremia 23:24

De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste? Handelingen 7:49

b

Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Kolossenzen 2:9

En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. Johannes 3:13

Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. En Ik ben blijde om uwentwil, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt; doch laat ons tot hem gaan. Johannes 11:14-15

Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. MattheĆ¼s 28:6

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Tot 12 jaar

ABCvoorKinderen.nl (Hemel)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon) ABCvanhetGeloof.nl (Hemel)
origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren