Vraag 63 Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen?

Antwoord:

Deze beloning geschiedt niet uit verdienste,
maar uit genade. a

Bewijsteksten

a

Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen. Lukas 17:10

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren