65

Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?

Van den Heiligen Geest, a
Die het geloof in onze harten werkt
door de verkondiging des Heiligen Evangelies,
en het sterkt
door het gebruik van de Sacramenten.
b

66

Wat zijn sacramenten?

De Sacramenten zijn heilige
zichtbare waartekenen en zegelen,
van God ingezet,
opdat Hij ons door het gebruik daarvan
de belofte des Evangelies
des te beter te verstaan geve en verzegele;
namelijk, dat Hij ons
vanwege het enige slachtoffer van Christus
aan het kruis volbracht,
vergeving der zonden en het eeuwige leven
uit genade schenkt.
a

67

Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarhenen gericht, of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid, wijzen? a

Ja zij toch;
want de Heilige Geest leert ons
in het Evangelie
en verzekert ons door de Sacramenten,
dat onze volkomen zaligheid
in de enige offerande van Christus staat,
die voor ons aan het kruis geschied is.

68

Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet?

Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilig Avondmaal.

origineel
SV
17
leermodusleren