20

Worden alle mensen zalig door Christus, zoals ook alle mensen door Adam verloren zijn?

Nee. a Dat geldt alleen voor mensen
die door het geloof in de Heere Jezus worden ingelijfd
en Zijn redding en gaven aannemen.
b

21

Wat is een echt geloof?

Een echt geloof bestaat onder andere uit kennis.
Ik hou alles uit Gods Woord voor waarheid.
a
Daarnaast is het echte geloof een vast vertrouwen,
b
dat de Heilige Geest in mijn hart werkt,
c
door de verkondiging van het evangelie.
d
Ik geloof en vertrouw dat niet alleen andere mensen vergeving hebben ontvangen,
maar dat ook mijn zonden vergeven zijn.
Ook dat ik eeuwige gerechtigheid en redding van God heb gekregen.
e
Dit is uit genade, het is alleen te danken aan het werk van Christus.
f

22

Wat moet een christen geloven?

Alles wat in het evangelie aan ons beloofd wordt. a
Dit wordt samengevat in de 'Twaalf Artikelen van het Geloof'.

23

Wat staat er in de Twaalf Artikelen?

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde
 2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel.
 5. Op de derde dag weer opgestaan van de doden.
 6. Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen,
 10. de vergeving van de zonden,
 11. de opstanding van het lichaam
 12. en een eeuwig leven.
hedendaags
HSV
17
leermodusleren