3

Waaruit ken je je ellende?

Uit de wet van God. a

4

Wat eist de wet van God van ons?

De Heere Jezus heeft ons deze samenvatting van de wet gegeven:
'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten'
(Mattheüs 22:37-40).
a

5

Kun jij je helemaal aan de wet houden?

Nee, a want ik heb een aangeboren neiging
om God en mijn naaste te haten.
b

hedendaags
HSV
16
leermodusleren